Delilerin Buluşma Noktası, Deliler.NET Forum Dünyası

Başvuru için gerekli belgeler

Başlatan Ozge, Nis 10, 2020, 12:09 öö

« önceki - sonraki »

Ozge

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuru için gerekli şartları taşıyan yabancıadına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyasıdüzenlenir ve yabancı hakkında inceleme ve araştırma yapılmak üzere Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilir:
a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-3),

b) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

c) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

ç) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),

d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri)

e) Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat
makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,

f) Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınacak rapor,

g) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge veya Türkiye'de herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren belge.

ğ) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığınailişkin mesleğini ve gelirini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası ve benzeri belge veya birinciderece yakınlarının geçimlerini sağladıklarına ilişkin taahhüt belgesi,
h) Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylular için beş yıl, Türk soylular için iki
yıl Türkiye'de kesintisiz ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenmiş giriş
çıkışları gösterir belge,
ı) Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az üç aylık ikamet tezkeresi,
i) Herhangi bir suçtan yargılanmış ise buna ilişkin mahkeme kararı,
j) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.